اگر شما محتوا را با استفاده از سازنده‌ی محتوا ساختید آن را به روشن عوض کنید
اگر شما خواستید که محتوا را از ویرایشگر همراه با سازنده‌ی محتوا نمایان کنید نمایه‌ی محتوا را استفاده کنید